HISTORIE ŠKOLY

Dne 13. října 1783 prosili němečtí obyvatelé Újezda „ježto jejich osada od školního stavení v Uhříněvsi příliš jest vzdálena, aby pro jejich školou povinné děti nějaký nepatrný školní domek s učitelem opatřen byl.“ Téhož roku byl za učitele přijat knížecí písař Jan Bečvářík. Školní obec kolodějskou tvořily Koloděje, Újezd, Blatov, Běchovice a Stupice.

Roku 1789 byla navržena stavba a oprava škol na panství uhříněveském. Učitel újezdský bydlel v Kolodějích ve vrchnostenském domku velmi starém a sešlém, ač by měl bydliti v Újezdě. Bylo by tedy potřebí v Kolodějích školu stavěti. Škola se však nestavěla a propůjčovaný vinařský domek č.p. 50 v Kolodějích sloužil jako vlastní školní budova.

Dne 3. listopadu 1812 „byla škola z Vinice přeložena ke kostelu do č.p. 3, řádně vysvěcena a mládež do ní slavně uvedena.“

Teprve roku 1831 byla nově postavena jednotřídní škola v č.p. 20, jako jednopatrová budova.

Tolik historický exkurz do nejhlubší minulosti naší školy.

Za tuto dobu se ve funkci řídícího učitele (ředitele) vystřídalo patnáct pedagogů. Nejdéle působil na zdejší škole Václav Čermák – téměř 44 let, dalším symbolem školy je paní Kateřina Metyšová, která řídila školu 28 let, v období 1959 – 1987. Na druhé místo se již dostal současný ředitel školy – Mgr. Zdeněk Dolanský, který zde působí od roku 1991.

SOUČASNOST

V posledních letech došlo k výrazným přestavbám budovy. Pozitivem je stabilní a plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Děti využívat šest moderních učeben s nadstandardním vybavením, vlastní počítačovou učebnu, multifunkční učebnu a tělocvičnu. Škola má tři samostatná oddělení školní družiny a vlastní školní kuchyň s avantgardně konstruovanou jídelnou. 

  • v mateřské škole fungují tři oddělení pro 68 dětí.
  • Ve škole se učí průměrně 120 dětí. Máme šest kmenových tříd (jeden ročník je vždy paralelní). Mimo to máme velmi dobře vybavenou specializovanou počítačovou učebnu, vybavenou 22 notebooky, Activ Boardem a dataprojektorem. Celá škola je pokryta WI-FI signálem. Díky evropskému grantu vznikla multifunkční učebna, kde máme také Activ Board a 30 tabletů pro využití při výuce. Učebna je využívána i pro výuku angličtiny či pro pracovní výuku – jsou zde tři ponky, plné stavebních prvků pro zvýšení zručnosti našich dětí. Předmět informatika je i naší chloubou, protože ji učíme jako povinný předmět již od čtvrtého ročníku. Předmět vyučuje ředitel školy dle svých vlastních vydaných učebnic.
  • Díky vynikající spolupráci s naším zřizovatelem se v posledních letech podařilo školu výrazně omladit. Budova získala výraznou fasádu na novém zateplení, vyměněna byla všechna okna i dveře, okna mohou zakrýt venkovní žaluzie, zrekonstruována byla tělocvična, školní kuchyň. Pro děti jsme otevřeli třetí třídu v mateřské škole, přestavěný je i půdní prostor školy. Vznikla tam dvě oddělení školní družiny, sborovna, ředitelna a potřebné kabinety.

Kolodějova zahrada života

Spolupracujeme i s Nadací Proměny Karla Komárka (www.nadace-promeny.cz), díky níž se podařilo zastaralou zahradu proměnit v Kolodějovu zahradu života. Zahrada zkrásněla díky kamenným prvkům, položeným starým kmenů dubů, červené betonové cestičce, vodnímu prvku, mlhovišti i třídním záhonům. Přírodně pojatou zahradu jsme doplnili, opět ve spolupráci s ÚMČ Koloděje, o herní prvky a vzniklo nové multifunkční hřiště. Naše zahrada má i svůj facebook, který vedla komunikační koordinátorka Ing. Darina Vlčková – www.facebook.com/kolodejova.zahrada.zivota. Zájemci o sponzorský dar na zvelebení zahrady mohou využít náš účet: 19-249 338 349 /0800.

Skutečně zdravá škola

Jsme zapojeni v projektu podporující zdravý životní styl. Blíže se s projektem můžete seznámit na http://www.skutecnezdravaskola.cz/

Za svoji aktivitu jsme získali bronzové ocenění. V prostorách našeho úřadu proběhlo příjemné setkání paní kuchařek, vedoucí školní jídelny, ředitele školy s paní starostkou a především s manažerkou Skutečně zdravé školy paní Kallmünzerovou, která škole předala bronzové ocenění za kvalitu školní kuchyně. Mnohokrát děkujeme i našemu zřizovateli, který paní kuchařkám daroval multifunkční robot Kenwood.

Dosáhli jsme dokonce na stříbrné ocenění. Cenu předali zástupci SZŠ pan Vaclavík a paní Kalmünzerová a přišli k nám i se vzácnou návštěvou. Školu a zahradu si přišla prohlédnout paní Komárková, manželka Karla Komárka – mecenáše Nadace Proměny, díky níž se nám podařilo proměnit Kolodějovu zahradu života. 

V současnosti se snažíme svá ocenění obhájit.