• provoz ŠD 6.30 – 17 hodin
 • platba na úhradu neinvestičních provozních nákladů je 400 Kč – měsíc. Zajistit lze i kratší pobyt (ranní) za 100 Kč – měsíc. Vybírá pí. hospodářka..
 • prosíme rodiče, aby si do 12.00 hodin nevyzvedávali děti, jsou na obědě! Stejně tak od 13 do 14 30 probíhá v jednotlivých odděleních řízená činnost, nebo můžeme být na vycházce.
 • dejte, prosím, svým dětem věci na převlečení (tepláky, apod.) pro odpolední činnost na hřišti.
 • zvonek pro 1.  oddělení družiny je u vchodu do ŠD (z boku budovy) a pro 2.a 3. oddělení u hlavního vchodu do školy, nemůžete-li se dozvonit, jsou děti na hřišti, případně v tělocvičně. Obejděte, prosím budovu.
 • v případě silné naplněnosti ŠD mají přednost žáci nejnižších ročníku.
 • rodiče jsou povinni vyzvedávat si dítě včas ze ŠD. V mimořádných případech opoždění – informovat telefonicky vychovatelky ŠD. 
 • v případě opakovaných pozdních vyzvednutí dítěte ze školní družiny může ředitel školy docházku dítěte zrušit – viz. školní řád.
 • pokud musí vaše dítě odejít z družiny dřív než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka podepsaná rodiči.

Platba za školní družinu

 • Cena – 400,- Kč / měsíc
 • Platbu za školní družinu („školné“) se vybírá během školní roku bezhotovostně převodem na účet školy 19-249 338 349/0800.
 • Pokyny, jak zařídit převody (číslo účtu, variabilní symbol, datum převodu, částku) dostanete písemně na začátku školního roku.

Školní vzdělávací program družiny